ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญาของวิทยาลัย

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่ปอปรด้วยความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์และศิลป์ทางการสาธารณสุขไปปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของสังคมอย่างมีคุณภาพ

วิสัยทัศน์องค์กร

เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านสุขภาพชั้นนำ ในการผลิตและพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของเขตสุขภาพและชุมชน

พันธกิจของวิทยาลัย

๑. การผลิตบุคลากรสาธารณสุข
๒. บริการวิชาการต่อสังคม
๓. การวิจัยสร้างองค์ความรู้
๔. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๕. การบริหารองค์กร

ค่านิยม

ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมใจสามัคคี ทำดีเพื่อองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร

๑. ทักทายด้วยการไหว้
๒. พูดจาไพเราะ
๓. ตรงต่อเวลา
๔. รับผิดชอยซื่อสัตย์
๕. การมีส่วนร่วม
๖. ปรารถนาดีต่อกัน