ขออนุมัติและขออนุญาตนำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหนวยงาน