รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

2. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (เมษายน – กันยายน 2562) ดาวน์โหลดได้ที่นี่