Image is not available

ยินดีต้อนรับสู่

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ดร.อรรณพ สนธิไชย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ได้ต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างเป็นทางการ ขณะนี้ได้ถือว่านักศึกษาใหม่นั้นเป็นลูกศิษย์ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ซึ่งมีบิดาคือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นพระบิดาแห่งวงการแพทย์และการสาธารณสุขไทย ขอให้จำภาพนี้ซึ่งเป็นก้าวแรก
ในการศึกษาเล่าเรียน

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2562
21 สิงหาคม 2562

Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

Arrow
Arrow
Shadow
Slider

ติดต่อผู้อำนวยการ

ดร.อรรณพ สนธิไชย

ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี

 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพกอปรด้วยความรู้ ทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์และศิลป์ทางการสาธารณสุขไปปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของสังคมอย่างมีคุณภาพ

ปรัชญาของวิทยาลัย
ค่านิยม

ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมใจสามัคคี ทำดีเพื่อองค์กร

วิสัยทัศน์องค์กร

เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านสุขภาพชั้นนำ ในการผลิตและพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของเขตสุขภาพและชุมชน

Slider

1. การผลิตบุคลากรสาธารณสุข
2. การบริการวิชาการต่อสังคม
3. การวิจัยสร้างองค์ความรู้
4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. การบริหารองค์กร

พันธกิจของวิทยาลัย
วัฒนธรรมองค์กร

1. ทักทายด้วยการไหว้
2. พูดจาไพเราะ
3. ตรงต่อเวลา
4. รับผิดชอบซื่อสัตย์
5. การมีส่วนร่วม
6. ปรารถนาดีต่อกัน

อัตลักษณ์วิทยาลัย

วินัย ใฝ่รู้ พอเพียง จิตอาสา

Slider

ระบบฐานข้อมูลภาควิชาและหน่วยงานภายใน

Image is not available

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

Image is not available

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาสาธารณสุขชุมชน

Image is not available

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์

Image is not available

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

Image is not available

งานยุทธศาสตร์และแผนงาน

Image is not available

ศูนย์บริการสุขภาพเพื่อชุมชน (คลินิกทันตกรรม)
โทร: 045-210-270-74 ต่อ 144, 154

Image is not available

Facebook งานทะเบียนวัดและประมวลผลการศึกษา

Image is not available

Facebook ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา วสส.อุบลราชธานี

Image is not available

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และวิทยบริการ

Image is not available

แจ้งซ่อมออนไลน์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

Image is not available

แจ้งซ่อมอาคารสถานที่

Slider

ระบบฐานข้อมูลวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

Image is not available

DATA CENTER

Image is not available

DOWNLOAD

Image is not available

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเรียนรู้

Image is not available

ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์

Image is not available

สารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ(PIEis)

Image is not available

ประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA)

Image is not available

งบทดลองเบิกจ่าย

Image is not available

KM

Image is not available

ระบบรายงานผู้บริหาร (EIS)

Image is not available

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์

Image is not available

ระบบบริหารงานบุคคล

Image is not available

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

Image is not available

ระบบทะเบียนนักศึกษา

Image is not available

ระบบการเรียนออนไลน์(Moodle)

Image is not available

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

Slider

วิทยาลัย สา'สุขแห่งอุบล แหล่งสร้างคนให้รักชาติรักศักดิ์ศรี
นำวิชาความรู้ คู่ชีวี ม่วงขาวพลี ชีวิตนี้สู่ชุมชน (สามัคคี มีวินัย)
เรารัก รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักเกียรติประวัติ รักความสัตย์ซื่อ
รักคุณธรรม รักการฝึกปรือ รักที่ถือ มั่นที่สุด คือรักเธอ
เธอ คือ ปวงประชาชาวบ้าน ตรากตรำทำการงาน สร้างชาติไทย
เหงื่อทุกหยดทุกหยาดที่หลั่งไหล เพื่อลูกหลานและชาวไทยในแดนดิน
เราจะร่วมพัฒนาความเป็นอยู่ จะเชิดชูคุณภาพความสดใส
สุขภาพดีถ้วนหน้าพาสุขใจ ด้วยฝีมือสา'สุขไทย วิทยาลัยอุบล

เพลงประจำวิทยาลัย
มาร์ช วสส.อุบลราชธานี
วีดีทัศน์แนะนำ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
Image is not available
Slider

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

187 หมู่ 3 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทร.(045) 210-270-74
แฟ๊กซ์ (045) 210-278
E-mail: Admin@scphub.ac.th